Klub chovatelů NKO

 
 

Klub chovatelů NKO »

 

Chov »  Informace pro chovatele »

 
 

Archiv - Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

datum zveřejnění: 8.6.2010

 

Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných psů dle platného standardu FCI, zachování charakteristických vlastností tohoto plemene a jednotlivých podmínek pro chov a registraci německých krátkosrstých ohařů.

 

Zápisní řád

pro plemeno německý krátkosrstý ohař

KCHNKO Praha

 

 

Cíl :

 

Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných psů dle platného standardu FCI, zachování charakteristických vlastností tohoto plemene a jednotlivých podmínek pro chov a registraci německých krátkosrstých ohařů.

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Tímto zápisním řádem jsou povinni se řídit všichni chovatelé a majitelé německých krátkosrstých ohařů, kteří vlastní nebo mají v držení jedince s průkazem původu, bez rozdílů zda jsou již chovní nebo ne, nezávisle na tom zda chovají toto plemeno a nebo sympatizují s tímto plemenem a jeho držení je pro ně duševním a tělesným obohacením.

 

2. Podmínky chovnosti pro psy a feny stanoví chovatelská rada KCHNKO s platností nejméně na dobu funkčního období a jsou uvedeny v tomto zápisním řádu.

 

3. Chovatelé a majitelé německých krátkosrstých ohařů  jsou povinni se řídit „Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU“.

 

 

II. Chovatel, majitel  chovného psa

 

1. Chovatel je vlastník chráněného názvu chovatelské stanice, která byla řádně zaregistrována ČMKU. Pokud je vlastníkem právnická osoba, je tato povinna oznámit jméno držitele chovného jedince. Mezi právnickou osobou a držitelem chovného jedince se doporučuje sepsat smlouvu.

 

2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

 

3. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské  stanici nového majitele nebo držitele feny a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

 

4. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný  i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

 

5. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu, či feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného jedince.

 

6. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

 

7. Majitel (držitel) chovného psa smí krýt psem jen tehdy, když mu majitel chovné feny předloží doporučení ke krytí feny. Feny, které jeví známky onemocnění, nebo nejsou v dobré kondici, může majitel nebo držitel chovného psa odmítnout krýt.

 

8. Majitel (držitel) chovného psa musí vést písemný záznam o krytí fen.

 

9. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince, nebo úhyn, musí být do 15ti dnů oznámena písemně hlavnímu poradci chovu a plemenné knize.

 

10. Změna držení ( u chovného psa neprodleně, u chovné feny se zápisem vrhu ) musí být oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.

 

11. Chovatel, majitel a držitel německého krátkosrstého ohaře je povinen o své psy řádně pečovat, dodržovat hygienické podmínky, dbát na jejich zdravotní stav, zajišťovat řádné krmení a ustájení.

 

12. V zájmu chovu mají orgány výboru klubu a výboru poboček právo provádět u členů klubu kontroly vrhu, odchovu a ustájení.

 

III. Chov a jeho řízení

 

1. Chov je cílevědomá plemenitba se snahou o docílení zdravého odchovu, v němž jsou uchovány a zesíleny přednosti předků a potlačovány jejich vady a nedostatky.

 

2. K plemenitbě se používá jen těch jedinců, kteří splňují určené podmínky k zařazení psa nebo feny do chovu.

 

3. Chov se provádí zásadně řízeným způsobem. Základ tvoří genealogické linie s možností meziliniové plemenitby v souladu se schváleným statutem a směrnicí pro poradce chovu.

 

4. Chovný pes smí krýt v kalendářním roce maximálně 10 fen. Náhradní a zahraniční krytí se do tohoto počtu nezapočítává.

 

5. Chovná fena smí mít v kalendářním roce pouze jeden vrh. Narodí-li se ve vrhu jedno štěně, může majitel feny požádat o náhradní krytí. Porodí-li fena pouze jedno štěně, je toto započítáno jako regulérní vrh. Celkově však  fena může mít maximálně tři vrhy během dvou kalendářních let.

 

6. Chovný pes i chovná fena registrována v KCHNKO se sídlem v Praze, nesmí být registrována v jiném klubu chovatelů NKO.

 

7. Chovatel NKO může chovat toto plemeno, tj. zapisovat vrhy a registrovat chovné jedince pouze v jednom klubu, pokud je více chovatelských klubů pro plemeno NKO.

 

IV. Chovní jedinci

 

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splnění podmínek chovnosti.

 

2. Pro získání chovnosti musí pes i fena v den výstavy dosáhnout stáří nejméně 12 měsíců a nejvýše 5 let. Tolerance, ani rozdíl jednoho dne nepřichází v úvahu.

 

3. Chovný pes může krýt od stáří 17 měsíců a do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhl stáří 9 let. Hlavní poradce chovu má možnost po projednání v chovatelské radě prodloužit chovnost chovnému psu o 1 rok na základě výsledku kontroly dědičnosti.

 

Chovná fena může být kryta od stáří 17 měsíců. Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit chovatelský klub za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí být v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem. 

 

4. Podmínky chovnosti :

 

Pes

exteriér - výborný, nebo velmi dobrý, plnochrupý, skus nůžkový, výška 62 – 66 cm, výběr tříčlennou komisi na výstavě kde byl oceněn

výkon - PZ nebo LZ - I. nebo II. cena a VZ nebo MFV - I. nebo II. cena

 

Fena

exteriér - výborná až dobrá, plnochrupá, skus nůžkový, výška 58 – 63 cm, výběr tříčlennou komisi na výstavě kde byla oceněna

výkon - PZ nebo VZ - I. nebo II. cena

 

Barva chovných jedinců NKO dle standartu FCI.

 

5. Výběr do chovu se provádí na výstavě kde byl jedinec posouzen, a to tříčlennou komisí. Jeden člen komise by měl být rozhodčí, který jedince posuzoval. Povinnosti komise je zkontrolovat chrup (úplnost a skus) a změřit výšku v případě, že nebude změřena rozhodčím. Komise musí být sestavena z občanů ČR. Výběr do chovu musí být zaznamenán do průkazu původu.

 

6. Pro získání chovné způsobilosti z hlediska exteriéru platí ocenění na výstavě konané v ČR.

 

7. Ztrátu chovnosti psa před věkovým maximem je majitel povinen hlásit hlavnímu poradci chovu doporučeným dopisem.

 

8. Z chovu budou vyloučeni ti jedinci, u kterých se kontrolou dědičnosti prokázalo, že předávají potomstvu nežádoucí exteriérové vady, nebo poruchy zdraví a rovněž takoví, u nichž je odstraněna nežádoucí exteriérová vada chirurgickým zákrokem.

 

V. Doporučení ke krytí

 

1. Pro krytí feny vystavuje poradce doporučení ke krytí.

 

2. Platnost doporučení ke krytí platí jen v tom kalendářním roce, ve kterém bylo vystaveno. Pokud bude doporučení vystaveno až po 1. listopadu, lze napsat platnost až do konce roku následujícího.

 

3. Majitel chovné feny žádá o vystavení doporučení ke krytí feny kdykoliv, nejpozději však jeden měsíc před předpokládaným háráním feny.

 

4. Doporučení ke krytí se vystavuje ve trojím vyhotovení na tiskopisu k tomu určeném klubem. Originál a první kopii obdrží majitel feny. Majitel krycího psa vyplní na obou tiskopisech potvrzení o krytí feny. Majitel chovné feny u kopie odstřihne „Potvrzení o krytí feny“ a tento doklad si ponechá. Zbytek kopie zašle nejpozději do osmí dnů poradci chovu, který krycí list vydal. Originál tiskopisu odešle po vrhu společně s přihláškou k zápisu vrhu na plemennou knihu.

 

5. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součásti přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a k vydání průkazu původu.

 

 

VI. Podmínky krytí

 

1. Během hárání smí být fena kryta pouze jedním ze psů, který je uveden na doporučení ke krytí. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 

2. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel resp. držitel, nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

 

3. Podmínky krytí, včetně úhrady za krytí si majitel chovné feny předem dohodne s majitelem nebo držitelem chovného psa, nejlépe písemně dohodou. Majitel chovného psa je povinen majiteli chovné feny ihned po žádosti o krytí ohlásit souhlas nebo nesouhlas s krytím. Neučiní-li tak, je pak povinen majiteli chovné feny uhradit vzniklé škody.

 

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené majitel feny.

 

5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.

 

6. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.

 

7. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes, který je uveden na doporučení             ke krytí.

 

8. Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným, je držitel psa povinen toto majiteli feny ohlásit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.

 

9. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

 

10. Za krytí feny je majitel feny povinen zaplatit dohodnutou finanční částku. Majitel chovného psa má nárok na zakoupení štěněte a má právo druhého výběru z vrhu.

 

11. Krytí feny může být nahrazeno inseminaci. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb.) nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo semene s veškerou předepsanou dokumentaci. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již před tím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.

 

12. Nezabřezne-li fena po krytí, nebo má ve vrhu jedno štěně a došlo již k úhradě za krytí, má majitel chovné feny nárok na bezplatné náhradní krytí týmž psem. Majitel chovné feny je povinen požádat poradce chovu o vystavení doporučení na náhradní krytí feny.

 

13. Právo bezplatného náhradního krytí zanikne úhynem psa nebo feny.

 

14. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

 

15. V zahraničí může být fena kryta pouze se souhlasem hlavního poradce chovu. K žádosti o doporučení ke krytí musí být přiložena fotokopie průkazu původu zahraničního psa a doloženo potvrzení, že pes je v dané zemi chovný. Zahraniční krytí se může uskutečnit pouze s krycím psem, který má průkaz původu uznaný FCI a je uznán chovným v dané zemi.

 

16. Do 75 dnů po krytí je povinen majitel chovné feny nahlásit poradci chovu, který vystavil doporučení ke krytí a majiteli psa, kterým byla fena kryta, výsledek krytí.

 

 

VII. Vrh

 

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého majitele nebo držitele. Bude-li umístěna u jiné osoby musí to majitel chovné feny sdělit poradci chovu, který vystavil doporučení ke krytí.

 

2. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, dle posouzení veterinárního lékaře. Regulace počtu štěňat smí být provedena pouze veterinárním lékařem v souladu s platnými právními předpisy.

 

3. Při velmi početných vrzích zaplatí chovatel za  sedmé a každé další odchované štěně poplatek stanovený výborem klubu na účet KCHNKO.

 

4. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata musí být v dobrém zdravotním stavu, dobré kondici, tetovaná a řádně odčervená. Očkování proti vírovým onemocněním je ponecháno na domluvě mezi zájemcem a chovatelem. O prodeji se doporučuje sepsat kupní smlouvu.

 

5. Vývoz štěňat do zahraničí je možný podle platných směrnic.

 

6. Chovatel si vede záznam související s odchovem a prodejem štěňat.

 

 

VIII.  Chovatelská stanice

 

1. O registraci žádá chovatel ČMKU v dostatečném předstihu, nejméně 3 měsíce před předpokládaným vrhem. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní. O chráněný název chovatelské stanice žádá chovatel na předepsaném tiskopise.

 

2. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.

 

3. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

 

4. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součásti jména jedince. Lze ho uvádět před i za jménem jedince a má být v rozsahu nejvýše dvou slov.

 

5. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením, v souladu s předpisy ČMKU.

 

 

6. Registrace chovatelské stanice zaniká :

a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení,

b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jejího dědice.

 

7. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy

 

1. Podkladem pro zápis odchovu štěňat do plemenné knihy je přihláška vrhu.

 

2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu                 průkazu původu včetně dokladu o chovnosti. Při prvním vrhu se přikládá průkaz původu chovné feny.

 

3. Vrh musí být nahlášen k zápisu celý najednou, tzn. musí být uvedena všechna štěňata, která byla odchována.  Chovatel zašle doporučeným dopisem „Přihlášku k zápisu vrhu“  plemenné knize. Plemenná kniha tuto přihlášku doplní o čísla zápisu štěňat, která jsou zároveň tetovacími čísly a vrátí ji zpět chovateli. Tetování se provádí ve stáří 6 - 7 týdnů a provádí je osoba k tomu oprávněna, která potvrdí tetování na přihlášce. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

 

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou.

 

5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.

 

 

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

 

1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou  vystaveným zeměmi FCI v majetku našich členů, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu.

 

 

XI. Průkaz původu

 

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.

 

2. Průkaz původu musí obsahovat kromě nutných identifikačních údajů nejméně tři generace předků a část (přílohu) určenou k zápisu výsledků z výstav, zkoušek a svodů.

 

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je povinen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z plemenné knihy, kterou byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.

 

4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v kynologických časopisech vystavit duplikát.

 

5. Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze plemenná kniha.

 

6. Zápisy do přílohy provádí oprávněné osoby (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, členové komise při výběru do chovu, veterináři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU).

 

7. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

1. Všichni chovatelé, majitelé a držitelé německého krátkosrstého ohaře, členové KCHNKO se sídlem v Praze jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto zápisního řádu.

 

2. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto zápisního řádu se chovatel nebo majitel (držitel) německého krátkosrstého ohařevystavuje kárnému řízení.

 

3. Schváleno výborem a chovatelskou radou KCHNKO Praha dne 11. 6. 2006 a na konferenci klubu dne 17. 3. 2007, doplněno v souladu s úpravou Zápisního řádu ČMKU a z rozhodnutí výboru KCHNKO Praha ze dne 18.1.2009 a 25.10.2009. 

 

 
 
© 2009-2024 Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
 
Loading